Vyhľadávanie

Prihlásiť sa

Heslo som zabudol

Som tu prvýkrát a chcem sa registrovať

Obchodné podmienky

1. Kontaktné údaje predávajúceho

Názov: ALOTEX Group s.r.o. | ELEGANT.sk
Sídlo: Nebory 585, 739 61 Třinec, Česká republika
IČO: 29462088, DIČ: CZ29462088
Zapísaný u Krajského súdu v Ostrave, oddiel C, vložka č. 55459
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.elegant.sk

Adresa pre zvoz na Slovensko:
FROGMAN s.r.o. 1530E 
P.O.BOX 901 
Detašované pracovisko - Sihoť 
911 01 Trenčín

Telefón: +421 222 205 985
Email: info@alotex.sk

Adresa prevádzky: ELEGANT.cz, Nebory 585, 73961 Třinec, Česká republika
Prevádzková doba prevádzky, skladu a výdajného miesta: v pracovné dni 8:00 - 16:00
Prevádzková doba online obchodu: nonstop

Tieto obchodné podmienky v aktuálnom znení sú účinné od 22. mája 2018.

2. Informácie

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavné chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Informácie o prijímaných spôsoboch platieb sú uvedené tu.

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou, nie je prijatím ponuky. 

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavreté v inej ako písomnej forme, ktorá vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky. 

Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho nie je prijatie ponuky. 

Fotografie uvedené na stránkach obchodu odpovedajú predávanému tovaru, pokiaľ nie je uvedené inak v popise tovaru. Odchýlka vo vzore alebo odtieni farby nie je vadou tovaru ani predmetom reklamácie. 

3. Doručovanie tovaru

Tovar zasielame do 1 pracovného dňa, ak je tovar označený skladom u vybranej varianty produktu. V prípade bezhotovostnej úhrady tovaru, expedujeme zásielku po pripísaní čiastky na náš bankový účet. 

Obecné ustanovenia doručovania:

Predávajúci pošle tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 10 dní od potvrdenia objednávky, ak u jednotlivého tovaru neuvádza inú lehotu dodania. Ak je tovar uvedený "skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval. 

Daňový doklad - faktúra bude kupujúcemu poslaná súbežne s poslaným tovarom. Kupujúci výslovne súhlasí s tým, že fakturácia bude vykonaná elektronicky, teda že mu bude faktúra poslaná na email, ktorý uvedie pri objednávke tovaru. 

Ak požiada kupujúci, predávajúci mu potvrdí v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť. 

Cena spôsob doručenia sú uvedené tu.

Ak nedodrží predávajúci lehotu pre dodanie alebo odoslanie tovaru (ktorá bola kupujúcemu oznámená emailom), ponúkne mu telefonicky zľavu z kúpnej ceny. Ostatné nároky kupujúceho tým nie sú dotknuté. 

4. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatí tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či uskutočnenej platby. Uvedená lehota je určená ku tomu, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. 

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred odoslaním tovaru. Prosíme, informujte nás pred odoslaním zásielky, aby nevznikala zbytočná škoda na prepravných nákladoch. Predávajúci môže požadovať náhradu nákladov zásielky, ktorú kupujúci neprevzal. 

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu pošle, alebo predá vo 14-ti dennej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je výhodné v odstúpeniu uviesť dátum nákupu alebo číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru. 

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiastku plne odpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Ak predajca ponúka v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. V rovnakej lehote najneskôr je kupujúci povinný predávajucému poslať alebo predať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obalu, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenia tovaru nesie kupujúci. 

Ak vracia kupujúci tovar osobne v prevádzke predávajúceho, vráti predávajúci vyše uvedené platby do 7 dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcemu. 

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku. 

Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné uplatniť u zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa želania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu a u zmluvu na tovar, ktorý podlieha skaze, u tovaru, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom, alebo vyňatý z uzavretého obalu a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (pančuchový tovar, silikónový tovar, nalepovacie podprsenky a menštruačné nohavičky).

Vzor/on-line formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy (úplné aj čiastočné) dostupné tu. Informácie týkajúce sa výmeny tu.

5. Práva a povinnosti z chybného plnenia

Akosť pri prevzatiu

Ak má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá zjednané alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa ku obvyklému alebo dohodnutému účelu, nieje kompletný, neodpovedá jeho množstve, mieram, hmotnosti, alebo akosť neodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo aj predzmluvným parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci odpovedá. 

Ak nastane situácia, kedy kupujúci obdrží iný tovar, ako bolo uvedené v objednávke (zámena pri expedícii), je povinný kontaktovať predajcu. Nezasielajte ho ihneď späť. Tento tovar si Vás na naše náklady vyzdvihneme a vymeníme za správny.  

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatí tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nieje v povahe vady neúmernej (najme, ak nie je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné uplatniť požiadavok na dodanie novej veci bez vád alebo novej súčasti bez vád, pokiaľ sa týka vada iba tejto súčasti. 

Ak nie je oprava, alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. 

Počas šesťmesačného obdobia od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru. 

Predávajúci nie je povinný nárokom kupujúceho vyhovieť, ak sa preukáže, že kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel, alebo ju sám spôsobil. 

U predávaného, použitého tovaru, predávajúci neodpovedá za vady odpovedajúce miere terajšieho používania alebo opotrebenia. U vecí predávaných za nižšiu cenu predávajúci neodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v tomto prípade právo na primeranú zľavu. 

Zákonné práva z vád

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obalu tovaru alebo v pripojenom návode. 

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú) podľa poradia: 

  • bezplatné odstránenie vady pomocou opravy
  • odstránenie vady dodaním novej veci bez vady, alebo dodaním chýbajúcej veci
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny
  • vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy. 

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom už strana porušujúca zmluvu pri uzavretí tejto zmluvy vedela, alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.  

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. 

Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú vadu alebo štvrtá pre odlišné dôvody), alebo má tovar väčší počet vád (najmenej tri vady súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo dostúpiť od zmluvy. 

Predávajúci neodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržanie návodu na použitie.

6. Vybavenie reklamácie

Kompletný reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určené k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak to urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje a popis závady. 

Formulár na stiahnutie tu.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len ak žiada kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. 

Ak si nevyberie kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. 

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota pre vybavenie reklamácie beží od predania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného ku oprave. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obalu, aby nedošlo ku jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný. 

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je ku rozhodnutiu potrebné mať odborný posudok. Informácie o potrebe odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, ak sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. 

Ak odmietne predávajúci vadu veci odstrániť, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy. 

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde ku výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by šlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti. 

Ak nie je možné sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavenie reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavku emailovou správou alebo prostredníctvom SMS. 

U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov. 

Kompletný reklamačný poriadok

7. Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši všeobecné súdy.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaniu služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Česká obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.coi.cz

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa zahajuje výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh je možné podať najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát. 

Spotrebiteľ má právo zahájiť mimosúdne riešenie sporu online, prostredníctvom platformy ODR dostupné na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupujúci sa tiež môže obrátiť s žiadosťou o radu ohľadne svojich spotrebiteľských práv na dTest, o.p.s. cez www.dtest.cz/poradna či na telefóne +420 299 149 009. 

Predávajúci sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdnom riešení sporov s kupujúcim, ak ich kupujúci neodmietne. Mimosúdne urovnanie sporov je možné vykonať tiež prostredníctvom služby VašeStížnosti.cz na webovej stránke www.vasestiznosti.cz

Tento postup nie je mediáciou podľa zákona č. 202/2012 Sb., o mediácii, v platnom znení ani arbitrážou podľa zákona č. 216/1994 Sb., o arbitráži na výkone rozhodcovských nálezov, v platnom znení, a jeho využitím nie je dotčené oprávnenie strán obrátiť sa so svojim nárokom na Českú obchodnú inšpekciu či na súd. 

Po dobu trvania rokovania o mimosúdnom urovnaní sporu nebeží ani nezačnú plynúť premlčacie a prekluzívne lehoty podľa občianskeho zákonníka, kým jedna zo strán sporu výslovne neodmietne v rokovaní pokračovať. 

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

8. Ochrana osobných údajov

Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu vo zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely rokovania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho, plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu. 

9. Zasielanie obchodných oznámení a ukladaní cookies

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR,, súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení, plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu. 
Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. 

10. Ostatné

Vašu spokojnosť s nákupom zaisťujeme prostredníctvom emailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačných spoločností neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte svoj skôr udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia, využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme predávať informácie o zakúpenom tovaru a vašu emailovú adresu. 

Kupujúcemu sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania. 

Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. 

Ostatné, tu neuvedené záležitosti sa riadia občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Sb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.) a ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov. 

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia českým právom.

Zmeny obchodných podmienok sú vyhradené. 

Dátum poslednej revízie obchodných podmienok, podľa platnej legislatívy: 22. maja 2018. 

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami pre úpravu zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli zaujímavé.